Kasitie ry - Riksåttan rf Kasitie ry - Riksåttan rf


Tiekartta

Säännöt

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Kasitie ry, Riksåttan rf ja sen kotipaikka on Kokkolan kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on tiejakson (Oulu) Liminka - Turku eli valtatie 8 / E 8:n edunvalvonta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistyksen tavoitteena on

 1. em. tiejakson kehittäminen ja sen aseman vahvistaminen kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävänä kuljetus- ja liikenne­väylänä
 2. liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden sekä tienvarsipalveluiden edistäminen
 3. tieympäristön ja tiemaiseman parantamisen edistäminen ja tienvarren asukkaiden ja tienkäyttäjien ympäristötietoisuuden lisääminen
 4. matkailu- ja elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittäminen tienvarren kunnissa
 5. paikalliskulttuurin arvostuksen lisääminen ja rannikon suuntaisen yhteysperinteen vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • voittoa tavoittelematta käynnistää, organisoi ja edistää tiehen liittyviä hankkeita, projekteja ja kampanjoita
 • tekee aloitteita viranomaisille ja yhteisöille
 • välittää paikallista tietoa päätöksentekijöille
 • järjestää tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa
 • laatii esitteitä, selvityksiä ja tutkimuksia
 • edistää tiehen liittyvää kuvallisen aineiston kokoamista ja tuottamista
 • valvoo tienvarsikuntien etua rannikon suuntaisessa liikenteessä
 • voi omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenet ja jäsenmaksut

3 §
Hallitus hyväksyy kaikki jäsenet.

 1. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä tien vaikutuspiirin kunnat ja kuntayhtymät.
 2. Varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä myös muut oikeuskelpoiset yhteisöt, yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä.
 3. Yhdistykseen yhteisö voi liittyä myös kannatusjäseneksi.

Yhdistys päättää vuosittain vuosikokouksessaan jäsenmaksuista.

4 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi ilmoitusta seuraavan toimintavuoden alusta, ja eroava jäsen suorittaa jäsenmaksunsa kulumassa olevalta toimintavuodelta.

Hallinto ja toiminta

5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 9 - 13 varsinaista jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Tiettyjen asiain valmistelun tai täytäntöön panon hallitus voi antaa työvaliokunnan tehtäväksi. Työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hallituksen keskuudestaan valitsemat kolme (3) muuta jäsentä sekä hallituksen valitsema sihteeri.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa sekä myös milloin kolme (3) hallituksen jäsentä kokousta vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapu­heenjohtajan ja neljän (4) muun jäsenen läsnäollessa.

6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen keskuudestaan määräämän jäsenen kanssa.

7 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa yhdistyksen hallinnosta ja tilien hoidosta kahden viikon kuluessa.

8 §
Yhdistyksen kokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksesta on ilmoitettava kaikille jäsenille vähintään 30 päivää ennen ko­kousta postitetulla kirjeellä. Ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään 15 päivää aikaisemmin.

Yhdistyksen kokoukset

9 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Hallituksen laatima toimintakertomus ja tilit
 2. Tilintarkastajien lausunto
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 4. Päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 5. Määrätään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä sihteerin ja tilintarkastajien palkkiot ja korvaukset
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisesti käsiteltäviksi ehdottamat asiat.

10 §
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytävät.

11 §
Yhdistyksen kokouksiin on kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla oikeuskelpoisella yhteisöllä ja rekisteröidyllä yhdistyksellä tai yhteisöllä äänioikeus ja yksi ääni. Yhteisön ja yhdistyksen äänioikeutta käyttää niiden valtuuttama edustaja.

Kannatusjäsenenä oleva yhteisö saa lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden (1) edustajan, jolla on kokouksessa puhevalta samoin kuin kunniajäsenenä olevalla henkilöllä, mutta ei äänioikeutta.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

12 §
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on saatava taakseen vähintään 2/3 kummassakin kokouksessa annetuista äänistä ja purkamisehdotuksen vastaavasti vähintään 4/5.

13 §
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat yhdistyk­sen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen jälkimmäisen purka­misesta päättävän kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.

 
Kasitie ry - Riksåttan rf
Kokkola (rekisteröity)
Pohjanmaan liitto - Österbottens förbund, Hietasaarentie 6, 65100 Vaasa
www.kasitie.fi
kasitie@kasitie.fi
Toteutus: Risto Kaustinen