Kasitie ry - Riksåttan rf Kasitie ry - Riksåttan rf


Karta

Stadgar

Föreningens namn och syfte

1 §
Föreningens namn är Kasitie ry, Riksåttan rf och hemort Karleby stad.

2 §
Föreningens syfte är att bevaka intressena för riksvägen mellan (Uleåborg) Limingo och Åbo d.v.s. riksväg 8 / E 8.

I ovan nämnda syfte har föreningen satt upp som mål att:

 1. utveckla vägavsnittet i fråga och stärka dess ställning som en internationellt och nationellt viktig transport- och trafikled
 2. arbeta för en bättre trafiksäkerhet och trafikens smidighet på riksåttan samt ett bättre utbud på service utmed riksåttan
 3. arbeta för en bättre vägmiljö och ett snyggare landskap samt en större miljömedvetenhet hos dem som bor i närheten av riksåttan och dem som använder vägen
 4. utveckla de allmänna förutsättningarna för turismen och näringslivet i de kommuner som berörs av riksåttan
 5. öka uppskattningen för den lokala kulturen och slå vakt om den traditionella kustvägsförbindelsen.

Föreningen försöker uppnå sitt syfte genom att:

 • utan att sträva efter vinning starta, organisera och främja projekt och kampanjer med anknytning till riksåttan
 • göra framställningar till myndigheter och samfund
 • informera beslutsfattarna om lokala angelägenheter
 • ordna informations-, utbildnings- och upplysningsverksamhet
 • göra broschyrer, utredningar och undersökningar
 • arbeta för att bildmaterial om riksåttan samlas och produceras
 • bevaka de kommuners intressen som berörs av trafiken på västkusten
 • föreningen kan äga fastigheter samt ta emot donationer och testamenten.

Medlemmar och medlemsavgifter

3 §
Styrelsen antar samtliga medlemmar.

 1. Som ordinarie medlemmar i föreningen kan antas kommuner och samkommuner inom riksåttans influensområde.
 2. Som ordinarie medlemmar i föreningen kan även antas samfund med rättsförmåga, företag och registrerade föreningar eller privatpersoner som främjar föreningens syftemål.
 3. Ett samfund kan även ansluta sig till föreningen som stödande medlem.

Föreningen beslutar om medlemsavgifterna årligen vid sitt årsmöte.

4 §
En medlem kan avgå från föreningen genom att skriftligt meddela om det till styrelsen eller styrelseordföranden eller genom att meddela om avgång som antecknas i föreningens protokoll. Avgången anses träda i kraft vid början av det verksamhetsår som följer på meddelandet om avgång och den avgående medlemmen betalar medlemsavgiften för det innevarande verksamhetsåret.

Förvaltning och verksamhet

5 §
Styrelsen handhar föreningens ärenden. Styrelsen består av en ordförande och 9-13 ordinarie medlemmar samt personliga ersättare för dessa. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande samt antar och avsätter en sekreterare och andra nödvändiga funktionärer. Ersättarna för styrelsemedlemmarna har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsemöten. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen kan delegera beredningen och verkställigheten av vissa ärenden till ett arbetsutskott, som består av ordföranden eller vice ordföranden och tre (3) andra medlemmar som styrelsen utser inom sig samt sekreteraren som antagits av styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden då det behövs eller då tre (3) av styrelsemedlemmarna begär detta. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och fyra (4) av medlemmarna är närvarande.

6 §
Föreningens namn tecknas av styrelseordföranden eller vice ordföranden endera tillsammans med sekreteraren eller med en av styrelsen inom sig utsedd medlem.

7 §
Föreningens räkenskaper avslutas en gång per kalenderår och skall tillställas revisorerna senast den 15 mars. Revisorerna skall inom två veckor till styrelsen avge sitt utlåtande över förvaltningen och skötseln av räkenskaperna.

8 §
Föreningen sammanträder före utgången av april månad. Möteskallelsen skall sändas till samtliga medlemmar per brev som postas senast 30 dagar före mötet. Om extra möten skall meddelande sändas senast 15 dagar före mötet.

Föreningens möten

9 §
På årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
 2. Revisorernas utlåtande
 3. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Beslut om verksamhetsplan och budget för det innevarande året
 5. Arvodena och ersättningarna som betalas till ordföranden och styrelsemedlemmarna samt sekreteraren och revisorerna
 6. Val av styrelseordförande och medlemmar samt deras personliga ersättare
 7. Val av två (2) revisorer och ersättare för dem
 8. Övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen samt ärenden som av medlemmarna två (2) veckor före mötet skriftligen framlagts för behandling.

10 §
Ett extra möte sammankallas då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

11 §
På föreningens möten har varje samfund med rättsförmåga, registrerad förening och privatperson som är ordinarie medlem rösträtt och en röst. Ett samfunds och en förenings rösträtt utövas av de representanter som dessa befullmäktigat.

Varje samfund som är en stödande medlem får sända en (1) representant till föreningens möten. Representanten har rätt att yttra sig vid mötet, likaså en person som är hedersmedlem, men ingen rösträtt.

Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

12 §
Ett förslag om ändring av stadgar eller upplösning av föreningen skall behandlas vid två föreningsmöten som följer på varandra med minst en månads mellanrum. Godkännande av en ändring kräver att minst 2/3 av de röster som avgivits vid vardera mötet stöder ändringsförslaget. För en upplösning av föreningen krävs att en majoritet av minst 4/5 har röstat för en upplösning.

13 §
Vid upplösning av föreningen används de kvarstående tillgångarna för ändamål som gagnar föreningens syfte på det sätt som närmare bestäms vid det senare mötet som behandlar upplösningen.

 
Kasitie ry - Riksåttan rf
Karleby (registrerad)
Österbottens förbund, Sandögatan 6, 65100 VASA
www.kasitie.fi
kasitie@kasitie.fi
Gjord av: Risto Kaustinen